امروز بیش از هر چیز باید روحیه جهاد و فداکاری را تقویت کنیم


شهرری – ایرنا – مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد و کشاورزی گفت: بیش از هر موضوع دیگری نیازمند تقویت، احیاء، تبلیغ و توسعه فرهنگ جهاد و ایثار هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038551/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار