امسال خرید تضمینی گندم 130 درصد افزایش داشته است.
بجنورد – ایرنا – مدیرکل حراست شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت: امسال میزان خرید تضمینی گندم در کشور 130 درصد افزایش و وجوه مربوطه نیز 100 درصد پرداخت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965941/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار