اندازه گیری سرن نتایج شوکه کننده بوزون W را مورد تردید قرار می دهد

در سال 2022، محققان با تجزیه و تحلیل داده‌های آرشیوی از برخورددهنده Tevatron در ایلینویز دریافتند که به نظر می‌رسد ذره‌ای بنیادی به نام بوزون W…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2366274-cern-measurement-casts-doubt-on-shocking-w-boson-result/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

همکاری ATLAS

انحراف وسوسه انگیز از مدل استاندارد فیزیک ذرات در نتایج جدید برخورد دهنده هادرون بزرگ (LHC) سرن باقی نمانده است. در حالی که نتیجه قبلی گمانه‌زنی‌هایی در مورد ذرات جدید و تغییراتی در مدل استاندارد ایجاد کرد که ممکن است این اختلاف را توضیح دهد، به طور فزاینده‌ای آشکار می‌شود که کاملاً درست نبوده است.

آشکارساز ATLAS در برخورد دهنده بزرگ هادرون

آشکارساز ATLAS در LHC