اولین مطالبه گندمکاران خوزستان همزمان با سفر رئیس جمهور به استان پرداخت شد


اهواز – ایرنا – مدیرعامل شعبه بانک کشاورزی خوزستان می گوید: همزمان با آغاز دور دوم سفر هیات دولت و رئیس جمهور به خوزستان، بخش اول از مطالبات گندم کاران استان پرداخت شد. پنجشنبه.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094200/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار