اولین پروژه حفاری در جهان برای جستجوی هیدروژن طبیعی با مشکل مواجه شد

در اواسط ماه مارس، کارگران شروع به پمپاژ آب از یک سوراخ به عمق 3.5 کیلومتر کردند که در وسط مزرعه ذرت نبراسکا حفر شده بود. اگر آنها به دنبال نفت یا گاز طبیعی بودند، یک صحنه معمولی بود. اما این چاه اولین چاهی در جهان است که در جستجوی هیدروژن طبیعی حفر شده است، که برخی می‌گویند می‌تواند به منبع مهم سوخت پاک تبدیل شود.

Digital Sky, LLC/HyTerra

چاهی برای تولید هیدروژن در ژنو، نبراسکا

می‌گوید: «ما می‌خواهیم یک کشف جدید از ابتدا انجام دهیم ویاچسلاو زگونیک در انرژی هیدروژن طبیعی،…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2369083-worlds-first-drilling-project-to-seek-natural-hydrogen-hits-a-snag/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار