اکنون یا هرگز – ما باید به یک جمعیت انسانی پایدار دست یابیممنبع: https://www.newscientist.com/article/mg25734313-100-its-now-or-never-we-need-to-achieve-a-sustainable-human-population/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار