ایجاد شرکت بازرگانی در منطقه چهارم کشور ضروری است


سنندج-ایرنا- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: نیاز به ایجاد یک شرکت تجاری (سازمان) در منطقه چهارم کشور وجود دارد. شامل 6 استان کردستان، کرمانشاه، ایلام، مرکزی، همدان و لرستان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120975/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار