ایجاد شفافیت در مجوزها با پیاده سازی سامانه پنجره واحد آمایش سرزمین


تهران- ایرنا- معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن گفت: اجرای سامانه تک مرحله ای واحد آمایش زمین، استعلام و مجوزها را شفاف می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112442/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار