ایجاد صنایع تبدیلی و گلخانه در ملکان از برنامه های دولت است


تبریز – ایرنا – سرپرست وزیر جهاد کشاورزی با تشریح برنامه های دولت برای توسعه شهرستان ملکان گفت: راه اندازی صنایع تبدیلی کشاورزی، تکمیل ایستگاه راه آهن، تامین آب روستا و ایجاد گلخانه ها بخشی از این طرح ها


منبع: https://www.irna.ir/news/85135116/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار