ایجاد صندوق حمایت از صادرات محصولات کشاورزی برای پوشش نوسانات نرخ ارز


تهران- ایرنا- نماینده بانک مرکزی پیشنهاد ایجاد صندوق حمایت از صادرات بخش کشاورزی برای پوشش نوسانات نرخ ارز را مطرح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970017/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE

توسط احمد گل کار

احمد گل کار