ایران رتبه اول فرسایش خاک / تشکیل شورای راهبردی جنگلداری و مراتع از هفته آینده


تهران – ایرنا – رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور ایران بر اساس آمارها رتبه اول یا دوم فرسایش خاک در جهان را دارد و گفت: برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار، منابع طبیعی، جنگل‌ها و … و مراتع که حمایت می کنند مهم است که محافظت شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106292/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9

توسط احمد گل کار

احمد گل کار