اینکه چه کسی علم را تحقیق و شکل می‌دهد، مهم‌تر از همیشه استمنبع: https://www.newscientist.com/article/mg25934480-200-who-is-researching-and-shaping-science-is-more-crucial-than-ever/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار