بازدید کارشناسان سازمان تحقیقات کشاورزی از نخل های بی سر اروند آبادان

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، در پی بازدید رئیس این سازمان از منطقه اروندکنار نوآباد و نخل های بی سر در آن منطقه، گروهی متشکل از کارشناسان سازمان تحقیقات و ترویج آموزش و پرورش وزارت جهاد کشاورزی، مدیر امور باغبانی سازمان، مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری و مدیر جهاد کشاورزی آبادان از این منطقه بازدید کرده اند.

این بازدید به منظور بررسی وضعیت اقلیمی، وضعیت تامین آب و ارقام سازگار و متحمل خرما برای توسعه و پرورش درختان خرما در این منطقه انجام شد.

آبادان 12 هزار و 750 هکتار باغ و بیش از 2 میلیون اصله نخل دارد. بیشتر انواع خرما در نخلستان برهی آبادان و نخلستان اوتاماران تولید می شود.

بسیاری از نخلستان های آبادان در حمله ارتش بعث عراق به ایران تخریب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84904664/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار