«بانک مرکزی» به نهاد برتر در حوزه مسئولیت تبدیل شده است

این ارزیابی مرتبط با فعالیت و عملکرد کلیه سطوح مدیریتی دستگاه های اجرایی طی 9 ماه گذشته در حوزه مذکور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84909712/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

همچنین وزارتخانه ها انرژی، علوم، نفت، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی پس از رتبه های اول به عنوان فعال ترین در این حوزه انتخاب شدند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در ارزیابی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی در بین دستگاه های اجرایی در حوزه روشنگری و پاسخگویی به ترتیب مقام اول و دوم را به خود اختصاص دادند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار