«بانک مرکزی» به نهاد برتر در حوزه مسئولیت تبدیل شده است

این ارزیابی مرتبط با فعالیت و عملکرد کلیه سطوح مدیریتی دستگاه های اجرایی طی 9 ماه گذشته در حوزه مذکور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84909712/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در ارزیابی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی در بین دستگاه های اجرایی در حوزه روشنگری و پاسخگویی به ترتیب مقام اول و دوم را به خود اختصاص دادند.

همچنین وزارتخانه ها انرژی، علوم، نفت، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی پس از رتبه های اول به عنوان فعال ترین در این حوزه انتخاب شدند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار