بخش خصوصی از شفافیت وزارت جهاد کشاورزی قدردانی کرد


تهران – ایرنا – اتخاذ سیاست اتاق لعاب وزارت جهاد و کشاورزی بر اساس قانون شفافیت، ایجاد رقابت سالم برای بخش خصوصی و جلوگیری از وقوع فساد اداری، مورد حمایت قاطع بخش خصوصی قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103156/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار