بخش کشاورزی برای جلوگیری از ثبت آمار و اطلاعات نادرست به قوانین نیاز دارد


تهران – ایرنا – رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران شهرستان میهن گفت: آمار و اطلاعات بخش کشاورزی دقیق نیست زیرا هیچ قانونی برای جلوگیری از آمارهای نادرست و نادرست نداریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032835/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار