بخش کشاورزی محور توسعه استان کردستان است


سنندج – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: بخش کشاورزی حافظ امنیت غذایی است و این بخش در چهل و چهارمین سال انقلاب به عنوان یکی از محورهای توسعه رشد مطلوبی را تجربه کرده است. استان.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022438/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار