بخش کشاورزی کردستان بهترین ظرفیت کارآفرینی زنان روستایی را دارد


سنندج – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: بخش کشاورزی در استان ظرفیت و بستر زیادی برای کارآفرین شدن زنان روستایی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073416/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار