برخی از تصاویر مسابقه Earth Photo 2023 را ببینید


تصویر پیش فرض New Scientist

سدیپانی چاتوپادهایای سد سبز

ساندیپانی چاتوپادهای

شکنندگی زمین در این منتخب از تصاویر آشکار می شود که لنز را به سمت مسائلی که سیاره ما را تحت تأثیر قرار می دهد، کشیده است. آنها برخی از فهرست های کوتاه را تشکیل می دهند مسابقه عکس زمین 2023توسط هیئت منصفه از جمله دانشمند جدیدتیم بادی، ویرایشگر عکس، و دیوید استاک، تهیه کننده ارشد ویدئو.

تصویر اصلی عکسی از رودخانه دامودار در بنگال غربی هند است که توسط Sandipani Chattopadhyay انجام شده است که نشان می‌دهد جلبک‌ها چگونه در این آب‌های گرم رشد می‌کنند. این رشد برای ساکنان فاجعه بار است که…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2377739-see-some-of-the-images-up-for-the-earth-photo-2023-competition/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار