بررسی ذهن انسان: راهنمای جاه طلبانه و به روز برای ذهن


تصویر پیش فرض New Scientist

گشتی در ذهن انسان: راز دوگانه رنه ماگریت

عکس از Alay

ذهن انسان: گشت کوتاهی از همه چیزهایی که می دانیم

پل بلوم

بادلی هد

الهام گرفته از مبدأ کیهاندر بررسی سال 1994 جان بارو درباره آنچه که در آن زمان در مورد کیهان شناسی شناخته شده بود، پل بلوم روانشناس شروع به نوشتن کتاب مقدماتی خود کرد: راهنمای مختصر اما جامع برای ذهن انسان.

تقلید از تحقیقات عالی بارو دشوار بود، زیرا همانطور که بلوم با وقاحت اشاره می کند، “اسرار فضا و زمان برای ما آسان تر است…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2372968-the-human-mind-review-ambitious-up-to-the-minute-guide-to-the-mind/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار