بررسی کروموزوم های میوز از جنس پیاز در ایران


تهران- ایرنا- پژوهشگران بانک گیاهی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با همکاری محققان آلمانی و دانشگاه فردوسی مشهد، کروموزوم های میوز جنس پیاز را با تمرکز بر روی آکانتوپراسوم مطالعه کردند. بخش.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098263/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار