بررسی کوه در دریا: یک مطالعه قابل توجه در مورد آگاهی

هشیاری چیست و چرا ما به طور همزمان آن را در موجودات دیگر جستجو می کنیم و از آن می ترسیم؟ رمان خیره کننده ری نایلر جاه طلبی های بزرگی دارد و حتی برخی از پاسخ ها را نیز می یابد سالی آدی

انسان


19 اکتبر 2022


منبع: https://www.newscientist.com/article/0-the-mountain-in-the-sea-review-a-remarkable-study-of-consciousness/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار