برنامه ریزی برای تبدیل 500 هزار هکتار تالاب به کشت گونه های مرتعی در مدت 5 سال


تهران- ایرنا- مدیرکل امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد: 500 هزار هکتار از اراضی دیم کم بازده در قالب طرح تحول و احیای پوشش گیاهی و تولید علوفه چرا به کشت گونه های پایدار و چند ساله تبدیل می شود. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85002572/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار