برنامه ریزی برای توسعه تولید ماهیان خاویاری در کشور


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر احیا و حفاظت ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات از رشد و توسعه مزارع پرورش ماهیان خاویاری خبر داد و گفت: برنامه ویژه ای برای توسعه تولید ماهیان خاویاری داریم و امیدواریم کمیت تولید در مزارع تولید شود. افزایش خواهد یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173909/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار