برنامه های دولت سیزدهم و یازدهم قانونگذار منجی کشاورزی


سمنان – ایرنا – کشاورزی کشور به عنوان جبهه امنیت غذایی در سال های اخیر رها شده و حتی کشاورزان به عنوان رکن اصلی تولید و امنیت غذایی نماینده ای در شورا برای تعیین قیمت خرید تضمینی نداشتند و اکنون رویکرد دولت سیزدهم و اصلاح قوانین در مجلس یازدهم به بخش کشاورزی و کشاورزان احیا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967727/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار