بروز بیماری انگلی ارس باید با محلول های مکانیکی کنترل شود


سمنان-ایرنا- رئیس پژوهشکده جنگل ها و مراتع سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت: بیماری شستشوی ارس در جنگل های با منشاء انگل های گیاهی و دستی و مکانیکی رو به افزایش است. راه حل هایی مانند قطع درختان آلوده بهترین راه برای کنترل ظاهر این آفت در ارس است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100967/%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار