بسته بندی و ناشناس بودن از نقاط ضعف قابل توجه در صنعت خرمای جنوب کرمان است


جیرفت – ایرنا – جنوب کرمان با 30 هزار هکتار سطح زیر کشت خرما دومین تولید کننده این محصول در کشور است اما به دلیل بسته بندی و بازاریابی نامناسب بسیاری از محصولات آن چندان شناخته شده نیست و توسط این محصول بسته بندی و عرضه می شود. استان های دیگر


منبع: https://www.irna.ir/news/85159976/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار