به سمت معاونت امور بازرگانی و تنظیم بازار وزیر جهاد کشاورزی منصوب شد


تهران – ایرنا – طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، علیرضا پیمان پاک به سمت معاونت امور بازرگانی و تنظیم بازار منصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062335/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8

توسط احمد گل کار

احمد گل کار