بیابان زدایی در خراسان جنوبی با کاشت چهار میلیون اصله نهال در سال


بیرجند – ایرنا – نهضت جهادی تولید نهال و درختکاری در خراسان جنوبی امسال با هدف تولید سه میلیون اصله نهال در استان در سال آینده و کاشت چهار میلیون اصله نهال در خراسان جنوبی آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053600/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84

توسط احمد گل کار

احمد گل کار