بیمه 5 میلیون هکتار زمین زراعی در سال جاری / بیمه 100 درصدی طیور کشور


تهران – ایرنا – یکی از اعضای هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی پیش بینی کرد که حدود 5 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در سال زراعی جاری تحت پوشش بیمه قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969403/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B0

توسط احمد گل کار

احمد گل کار