تامین آب و نهاده ها برای اجرای مدل کشت ضروری است

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس برای اجرای طرح کشت نمونه در کنار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و با این وزارتخانه هماهنگی کامل دارد.

وی ادامه داد: برای تحقق واقعی الگوی کشت، تامین نهاده های کشاورزی، خرید تضمینی و پرداخت به موقع پول و پرداخت یارانه و اعتبار ضروری است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مجلس در بودجه 1401 8 هزار میلیارد تومان برای بیمه محصولات کشاورزی در نظر گرفته است اما تاکنون تخصیصی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سایر عوامل طبیعی و برنامه و بودجه صورت نگرفته است. سازمان باید در این زمینه با نمایش همکاری بیشتری داشته باشد.

به گزارش ایرنا که روز سه شنبه از سوی وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد، عباس جهانگیری افزود: وزیر جهاد کشاورزی و گروهش مصمم به اجرای طرح کشت نمونه هستند اما برای تحقق این امر، همکاری سایر نهادها به ویژه وزارت جهاد کشاورزی است. نیرو و سازمان برنامه و بودجه، مورد نیاز است.

جهانگیری جامعه کشاورز را در کشور نیازمند الگوی کشت دانست و تصریح کرد: کشاورزان باید نتیجه و نتیجه اجرای این طرح را ببینند.

جهانگیری بیان کرد: الگوی کشت بر اساس تقسیمات استانی تعریف شده است و انتظار داریم در سال های آینده این طرح اجرایی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84915893/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار