تامین آب و نهاده ها برای اجرای مدل کشت ضروری است

وی ادامه داد: برای تحقق واقعی الگوی کشت، تامین نهاده های کشاورزی، خرید تضمینی و پرداخت به موقع پول و پرداخت یارانه و اعتبار ضروری است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس برای اجرای طرح کشت نمونه در کنار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و با این وزارتخانه هماهنگی کامل دارد.

جهانگیری جامعه کشاورز را در کشور نیازمند الگوی کشت دانست و تصریح کرد: کشاورزان باید نتیجه و نتیجه اجرای این طرح را ببینند.

به گزارش ایرنا که روز سه شنبه از سوی وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد، عباس جهانگیری افزود: وزیر جهاد کشاورزی و گروهش مصمم به اجرای طرح کشت نمونه هستند اما برای تحقق این امر، همکاری سایر نهادها به ویژه وزارت جهاد کشاورزی است. نیرو و سازمان برنامه و بودجه، مورد نیاز است.

جهانگیری بیان کرد: الگوی کشت بر اساس تقسیمات استانی تعریف شده است و انتظار داریم در سال های آینده این طرح اجرایی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84915893/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مجلس در بودجه 1401 8 هزار میلیارد تومان برای بیمه محصولات کشاورزی در نظر گرفته است اما تاکنون تخصیصی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سایر عوامل طبیعی و برنامه و بودجه صورت نگرفته است. سازمان باید در این زمینه با نمایش همکاری بیشتری داشته باشد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار