تبلیغات کپک پودری سیب زمینی به کشاورزان آسیب می رساند


اردبیل – ایرنا – رئیس سازمان حفظ نباتات کشور می گوید: برخی با بزرگ نمایی بیماری کاذب سفیدک پودری در سیب زمینی به دنبال منافع و جاه طلبی های شخصی هستند که این اقدام به ضرر کشاورزان و اقتصاد استان اردبیل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174785/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار