تثبیت قیمت ها یکی از ویژگی های مهم جهاد کشاورزی است


تهران-ایرنا- سرپرست وزیر جهاد کشاورزی ضمن تشریح برنامه های انجام شده در حوزه حمایت از بخش کشاورزی و دام، گفت: تثبیت قیمت ها یکی از وظایف مهم این اداره کل است تا بتوانیم در این زمینه نقش آفرینی کنیم. شعار عملیاتی سال


منبع: https://www.irna.ir/news/85105560/%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار