تجارت ایران و قزاقستان در سال 2022 به 528 میلیون دلار رسید


تهران- ایرنا- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: ارزش تجارت ایران و قزاقستان در سال 2022 به 528 میلیون دلار افزایش یافت، سهم صادرات از ایران، ایران حدود 210 میلیون دلار و صادرات قزاقستان بود. سهم 318 میلیون دلار بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093203/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B2%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار