تجاری سازی دانش فنی کسب شده با استفاده از پارک علم و فناوری


تهران – ایرنا – رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: برخی از دانش فنی قابل تجاری سازی است و سازمان تات با استفاده از پارک علم و فناوری ملی و دهکده های فناوری و نوآوری این دانش فنی را به مرحله تجاری سازی می رساند. از بخش کشاورزی


منبع: https://www.irna.ir/news/84967322/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار