تحول منابع طبیعی و محیط زیست نیازمند بنگاه های فناوری و دانش بنیان است


کرمانشاه- ایرنا- عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی کرمانشاه گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس در یک برنامه پنج ساله قوانینی را به تصویب برسانند که در آن به استفاده از فناوری و کسب و کارهای دانش بنیان توجه ویژه ای شود تا شاهد توسعه جدی کشاورزی باشیم. منابع طبیعی و محیط زیست


منبع: https://www.irna.ir/news/85058073/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار