تخریب ۴۹ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی ورامین


ورامین – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین گفت: با تخریب 49 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی زراعی بخش مرکزی این شهرستان، 40 هزار متر مربع (چهار هکتار) از اراضی کشاورزی مرغوب به وضعیت اولیه بازگردانده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059840/%DB%B4%DB%B9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار