تخریب 80 درصد مراتع استان کرمان و هشدار به عشایر


کرمان – ایرنا – سردمداران عشایر کرمان می گویند 80 درصد از مراتع استان در اثر خشکسالی از بین رفته است و با توجه به اینکه بسیاری از منابع آبی از بین رفته یا کاهش یافته است، زندگی عشایر به شدت آسیب دیده است و باید از راه های مختلف به این معضل پرداخت. ابعاد .


منبع: https://www.irna.ir/news/84955344/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار