ترفند کوانتومی نور را می بیند که همزمان در زمان به جلو و عقب حرکت می کند


منبع: https://www.newscientist.com/article/2346548-quantum-trick-sees-light-move-forwards-and-back-in-time-simultaneously/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=homeفیدان/iStockPhoto/Getty Images

یک آزمایش کوانتومی که ذره ای از نور را می بیند که در زمان به جلو و عقب حرکت می کند، نمونه دیگری از عجیب بودن قلمرو کوانتومی است. اگرچه این آزمایش، که توسط دو گروه تحقیقاتی نشان داده شد، هیچ کاربرد عملی فوری ندارد، اما در نهایت می‌تواند پیامدهایی برای رایانه‌های کوانتومی داشته باشد یا حتی به توسعه نظریه گرانش کوانتومی کمک کند.

قرار دادن یک ذره نور در یک برهم نهی به طوری که در زمان به جلو و عقب حرکت کند، می تواند برای محاسبات کوانتومی مفید باشد.

فیزیک


10 نوامبر 2022

بر اساس فیزیک کوانتومی، زمان می تواند در جهات مختلفی جریان داشته باشد

توسط احمد گل کار

احمد گل کار