ترکش دومینوی قاچاق نان مردم رامشک را از بین برد


جیرفت – ایرنا – سودجویی از قاچاق گازوئیل و آرد در جنوب کرمان در تامین نان باکیفیت و کافی برای اهالی شهرستان رامشک شهرستان قلاگنج که در سال های نه چندان دور تبدیل به شهر شده است خود را نشان داده و اهالی را با مشکل مواجه کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104508/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B4%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%AC%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار