تشکیل شورای حکام مرکز بین المللی آبخیزداری در نیمه دوم سال جاری


تهران- ایرنا- رئیس مرکز بین المللی کلیه حوزه های آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک از تشکیل هیئت رئیسه مرکز بین المللی کلیه حوزه های آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک کشور خبر داد. نیمه دوم امسال در ایران


منبع: https://www.irna.ir/news/85123729/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار