تصویب افزایش فوق العاده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در شورای حقوق و دستمزد


تهران – ایرنا – معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت جهاد کشاورزی می گوید: افزایش فوق العاده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در هیات حقوق و دستمزد تصویب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970434/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82

توسط احمد گل کار

احمد گل کار