تضعیف 50 میلیون هکتار مرتع در کشور نتیجه تغییرات اقلیمی است

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 42 میلیون هکتار از عرصه های مرتع آماده شده است، گفت: هدف از تهیه طرح بهبود وضعیت مراتع است تا خود بهره برداران بتوانند نسبت به بهره برداری و استفاده بهینه از آن اقدام کنند. مراتع و اجرای طرح.

وی با تاکید بر اینکه هر اتفاقی در مرتع می افتد باید توسط مرتع داران انجام شود، تصریح کرد: ممیزی مرتع و تمدید ممیزی چیدمان و نحوه ارائه طرح های مرتع نیز در این کارگاه آموزشی بررسی شده است.

وحید تاکید کرد: اگر به برنامه ریزی ها توجه شود و اختیارات لازم به بهره برداران داده شود، بهتر است بهره برداران الگو و برنامه ای بدهند تا مدیریت مراتع بر این اساس انجام شود.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه بر نقش تشکل ها، اتحادیه ها و بهره برداران تاکید کرد و گفت: در کشور علاوه بر انجمن صنفی مراتع و تجارت، تعاونی های زیادی در کشور وجود دارد. اتحادیه ها و صندوق توسعه منابع طبیعی کشور.

وی افزود: در بند «ب» ماده 29 این مصوبه به سازمان‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست این اختیار داده شد که به سازمان‌های مردمی و تعاونی‌ها درجه یا رتبه بدهند تا بتوانند تشکل‌هایی ایجاد کنند و به آنها تبدیل شوند. بتواند مراتع و جنگل ها را احیا کند، قدمی بردارد

وی بیان کرد: اما رویکردی که وجود دارد این است که بتوانیم سایر پتانسیل های چرا مانند گیاهان دارویی، گردشگری، تفرجگاه ها، منابع آبی، دام و پوشش گیاهی را در قالب طرح های چند منظوره تعریف کنیم تا بهره برداران بتوانند آنها را مدیریت کنند. خود زمینه ها

کارگاه آموزشی مرتع داران سراسر کشور از روز گذشته در مرکز آموزشی جوانشیر کرج آغاز به کار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84925193/%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وحید افزود: اگر این اتفاق بیفتد سطح درآمد دامداران بهبود می یابد و وابستگی آنها به مراتع کاهش می یابد که به دنبال آن دامداران اقداماتی را برای احیای مراتع انجام می دهند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن وحید روز پنجشنبه با حضور در دومین روز کارگاه آموزشی مراتعان سراسر کشور که در مرکز آموزش جوانشیر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور واقع در کرج برگزار شد، یکی از اهداف این کارگاه تغییر رویکرد بر نقش مشارکت مردم در مرتع داری تاکید کرد. برشمردو افزود: معیشت تعداد زیادی از کشاورزان و دامداران به این موضوع بستگی دارد.

وی با تاکید بر اینکه حمایت دولت در تسهیلات بانکی و تامین نهاده ها را نباید فراموش کرد، گفت: دولت باید در این زمینه جدی باشد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار