تضمین امنیت غذایی یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار است


گرگان – ایرنا – معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت: تامین امنیت غذایی یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار است و بر اساس دستور مقام معظم رهبری این موضوع باید به اولویت اول کشور تبدیل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982471/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار