تعامل محققان ایرانی و چینی برای انجام پروژه های مشترک در بخش کشاورزی


تهران – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی تعریف پروژه های مشترک بین دو کشور در بخش کشاورزی را برای تعامل بیشتر بین محققان ایرانی و چینی برشمرد و گفت: این طرح ها می تواند در زمینه تولید برنج آب شور، دامپروری و … استفاده شود. تغذیه برای کشاورزی کارخانه و انتخاب بذر.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031557/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار