تعدادی از کشاورزان اصفهانی خواستار بازگشایی زاینده رود شدند


اصفهان – ایرنا – روز سه شنبه تعدادی از کشاورزان اصفهانی با حضور در مقابل ساختمان استانداری اصفهان خواستار تامین آب زاینده رود برای کشت پاییزه و احیا و جاری شدن این رودخانه شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001376/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار