تعداد صدف ها در تیمز 99 درصد کاهش یافته است.

ایزوبل اولارد

برای روشن کردن روند بلند مدت، ایزوبل اولارد و دیوید آلدریج در دانشگاه کمبریج، اولین مطالعه دقیق موجود در مورد این جمعیت صدف‌ها، بررسی رودخانه تیمز در ریدینگ، برکشایر، که قدمت آن از…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2347899-mussel-numbers-in-the-river-thames-have-dropped-by-up-to-99-per-cent/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

یکی از صدف هایی که در بررسی تیمز 2020 جمع آوری شد

جمعیت صدف های بومی تیمز بین سال های 1964 تا 2020 به شدت کاهش یافته است، احتمالاً به دلیل اثرات آلودگی و گونه های مهاجم.

محیط


28 نوامبر 2022

جمعیت صدف در رودخانه تیمز بریتانیا بین سال‌های 1964 تا 2020 به میزان 99 درصد کاهش یافته است. دلیل آن نامشخص است، اما محققان مشکوک هستند که به دلیل اثرات آلودگی و گونه‌های مهاجم باشد.

یکی از صدف هایی که در بررسی تیمز 2020 جمع آوری شد

توسط احمد گل کار

احمد گل کار