تعرفه آب گلخانه ها بر اساس تعرفه مصوب فعالیت های کشاورزی تعیین شده است


تهران – ایرنا – بر اساس لایحه مالی 1402 تعرفه آب گلخانه ها با نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996037/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار