تعرفه صادرات محصولات کشاورزی، موافقان و مخالفان چه می گویند؟

تهران – ایرنا – اخیراً وزارت جهاد کشاورزی در تلاش برای کنترل بازار، مالیات‌های جدیدی بر صادرات محصولات خالص وضع کرد و این اقدام با موجی از نظرات موافقان و مخالفان همراه شد. برخی آن را نوعی خودتحریمی و به ضرر بخش کشاورزی و برخی دیگر آن را اقدامی در جهت بهبود شیوه کشاورزی می دانند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84919499/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF