تعیین اعضای هیأت مدیره صندوق بیمه و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی طی احکامی اعضای هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی را منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079256/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار